Αποτελέσματα-Παραδοτέα

Το Εγχειρίδιο Οδηγιών για το Εκπαιδευτικό Μάθημα είναι ένα θεμελιώδες εργαλείο για την προσαρμογή και την αναβάθμιση της μεθοδολογίας «Οπτικοακουστικής Δημιουργικής γραφής και ανάγνωσης». Θα απευθύνεται στους φορείς-εταίρους του έργου που θα υλοποιήσουν την πιλοτική δράση σε κάθε εμπλεκόμενη χώρα, αλλά και σε άλλους οργανισμούς που ενδέχεται να ενδιαφερθούν γι α την πιλοτική εφαρμογή της μεθοδολογίας στο δικό τους πλαίσιο.
Θα αναπτυχθεί στα αγγλικά και θα προσαρμοστεί στα ιταλικά, ισπανικά, ελληνικά, κροατικά και λιθουανικά.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη δομή του μικτού μαθήματος για εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές, όπου αναλύεται το εκπαιδευτικό μοντέλο σχεδίασης. Επιπλέον, παρέχεται και η μεθοδολογία «Οπτικοακουστική Δημιουργική γραφή και ανάγνωση».
Τα αναλυτικά αποτελέσματα μάθησης είναι δομικά στοιχεία και αποτελούν κρίσιμο παράγοντα για την αποτελεσματικότητα του προγράμματος σπουδών. Το εκπαιδευτικό έγγραφο περιλαμβάνει επίσης ένα σύνολο προτύπων που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του έργου CrAL για χρήση προκειμένου να διασφαλιστεί η μέγιστη ομοιομορφία του τρόπου και της ποιότητας του περιεχομένου που παράγεται και αναρτάται στην πλατφόρμα του έργου.
Τα κύρια αποτελέσματα μάθησης του «Εργαστηρίου Οπτικοακουστικής Δημιουργικής γραφής & ανάγνωσης» θα έχουν αντίκτυπο τόσο στους/στις εκπαιδευτικούς-εκπαιδευτές όσο και στους/στις μαθητές/τριες.
Οι εκπαιδευτικοί θα έχουν:
• αποκτήσει μια καινοτόμο μεθοδολογία βασισμένη στην οπτικοακουστική εκπαίδευση που μπορεί να ενσωματωθεί στην καθημερινή τους εργασία με τους-τις μαθητές-τριες
• μάθει πώς να διοχετεύουν τη δημιουργικότητα των μαθητών/τριών σε μια διαδικασία αυτογνωσίας, στη διαμόρφωση της δικής τους ταυτότητας και του ρόλου τους στην κοινωνία
• αποκτήσει οριζόντιες δεξιότητες για την ενίσχυση της δυναμικής της συμμετοχικής και εποικοδομητικής λειτουργίας ομάδων, απαραίτητη για τη δημιουργία ενός συλλογικού καλλιτεχνικού προϊόντος
• βελτιώσει ή αποκτήσει ψηφιακές δεξιότητες

Οι μαθητές/τριες θα έχουν:
• αποκτήσει τεχνικές και οριζόντιες δεξιότητες που απαιτούνται για την παραγωγή οπτικοακουστικού περιεχομένου
• γίνει ενεργός παίκτης στην παραγωγή περιεχομένου πολυμέσων σε επιλεγμένα θέματα
• αποκτήσει δεξιότητες όπως ενεργή επικοινωνία, συνεργασία, δημιουργικότητα, επίλυση προβλημάτων, κριτική σκέψη και αυτοπεποίθηση
• αποκτήσει αυξημένη αυτογνωσία και αυτοπεποίθηση καθώς και ευαισθητοποίηση για το κοινωνικό τους πλαίσιο
• κατανοήσει τις δυνατότητες της οπτικοακουστικής γλώσσας ως εργαλείο για την ερμηνεία του κόσμου γύρω τους και την καλλιτεχνική έκφραση.
Το εκπαιδευτικό έγγραφο μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ:

 

Το εκπαιδευτικό υλικό που έχει παραχθεί για το μάθημα είναι κυρίως σε μορφή βίντεο που αναπτύχθηκαν και καταγράφηκαν από τους εταίρους, συνεντεύξεις με ανθρώπους που αποτελούν πρότυπα (role models), πρόσθετο υλικό ανάγνωσης, καθώς και σχετικές εργασίες. Όλο το υλικό είναι αναρτημένο στην πλατφόρμα του έργου και διατίθενται για δωρεάν χρήση.

Η διαδικτυακή πλατφόρμα CrAL, εμπεριέχει τις εκπαιδευτικές ενότητες CrAL για εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές/ εκπαιδεύτριες/ Επίσης, φιλοξενεί την κοινότητα πρακτικής CrAL (δάσκαλοι/ δασκάλες, εκπαιδευτές/ εκπαιδεύτριες, γονείς και μέλη της τοπικής κοινότητας), και προωθεί το οπτικοακουστικό περιεχόμενο (ταινίες) που αναπτύχθηκε από τους νέους/ τις νέες κατά τη διάρκεια της πιλοτικής δράσης.

Οι κατευθυντήριες γραµµές για την πλοήγηση περιέχουν όλα τα απαραίτητα βήματα για την εφαρμογή της μεθοδολογίας CrAL σε τοπικό επίπεδο με επιλεγμένους δασκάλους/ δασκάλες, εκπαιδευτές/ εκπαιδεύτριες και νέους/ νέες. Καθορίζουν τους τρόπους, επιλογής συμμετεχόντων/ συμμετεχουσών, εκπαίδευσης δασκάλων και εκπαιδευτών/ εκπαιδευτριών, οργάνωσης των εργαστηρίων για νέους/ νέες, συμμετοχής της τοπικής κοινότητας, καθώς και το κύριο περιεχόμενο της μεθοδολογίας και τον τρόπο αξιολόγησης των δράσεων. Είναι δημόσια διαθέσιμες για κάθε οργανισμό που ενδιαφέρεται να εφαρμόσει τη μεθοδολογία CrAL. ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΆΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΠΛΟΉΓΗΣΗΣ

Κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους στα «Δημιουργικά Οπτικοακουστικά Εργαστήρια», οι νέοι/ νέες ανέπτυξαν οπτικοακουστικό περιεχόμενο (ταινίες) οι οποίες προβάλλονται στην πλατφόρμα CrAL. Σε κάθε συμμετέχουσα χώρα έλαβαν χώρα τοπικές εκδηλώσεις, όπου και προβλήθηκε το υλικό αυτό, ενώ οι ταινίες συμμετείχαν και στους αντίστοιχους εθνικούς, όπως και σε έναν διεθνή, διαγωνισμούς βίντεο. Τα βίντεο είναι διαθέσιμα εδώ: https://platform.cral-lab.eu/videos/

Η συγκεκριμένη έκθεση συνοψίζει την εμπειρία από τα «Δημιουργικά Οπτικοακουστικά Εργαστήρια» σε σχολεία και σε περιβάλλοντα μη τυπικής εκπαίδευσης. Περιέχει όσα μάθαμε από την πειραματική εφαρμογή.

Έκθεση Αποτίμησης

Αυτό το έγγραφο έρχεται σε συνέχεια της «Έκθεσης Αποτίμησης» συνοψίζοντας την συνολική εμπειρία υλοποίησης του προγράμματος, με σκοπό την παροχή συστάσεων πολιτικής.