Αποτελέσματα-Παραδοτέα

Το Εγχειρίδιο Οδηγιών για το Εκπαιδευτικό Μάθημα είναι ένα θεμελιώδες εργαλείο για την προσαρμογή και την αναβάθμιση της μεθοδολογίας «Οπτικοακουστικής Δημιουργικής γραφής και ανάγνωσης». Θα απευθύνεται στους φορείς-εταίρους του έργου που θα υλοποιήσουν την πιλοτική δράση σε κάθε εμπλεκόμενη χώρα, αλλά και σε άλλους οργανισμούς που ενδέχεται να ενδιαφερθούν γι α την πιλοτική εφαρμογή της μεθοδολογίας στο δικό τους πλαίσιο.
Θα αναπτυχθεί στα αγγλικά και θα προσαρμοστεί στα ιταλικά, ισπανικά, ελληνικά, κροατικά και λιθουανικά.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη δομή του μικτού μαθήματος για εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές, όπου αναλύεται το εκπαιδευτικό μοντέλο σχεδίασης. Επιπλέον, παρέχεται και η μεθοδολογία «Οπτικοακουστική Δημιουργική γραφή και ανάγνωση».
Τα αναλυτικά αποτελέσματα μάθησης είναι δομικά στοιχεία και αποτελούν κρίσιμο παράγοντα για την αποτελεσματικότητα του προγράμματος σπουδών. Το εκπαιδευτικό έγγραφο περιλαμβάνει επίσης ένα σύνολο προτύπων που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του έργου CrAL για χρήση προκειμένου να διασφαλιστεί η μέγιστη ομοιομορφία του τρόπου και της ποιότητας του περιεχομένου που παράγεται και αναρτάται στην πλατφόρμα του έργου.
Τα κύρια αποτελέσματα μάθησης του «Εργαστηρίου Οπτικοακουστικής Δημιουργικής γραφής & ανάγνωσης» θα έχουν αντίκτυπο τόσο στους/στις εκπαιδευτικούς-εκπαιδευτές όσο και στους/στις μαθητές/τριες.
Οι εκπαιδευτικοί θα έχουν:
• αποκτήσει μια καινοτόμο μεθοδολογία βασισμένη στην οπτικοακουστική εκπαίδευση που μπορεί να ενσωματωθεί στην καθημερινή τους εργασία με τους-τις μαθητές-τριες
• μάθει πώς να διοχετεύουν τη δημιουργικότητα των μαθητών/τριών σε μια διαδικασία αυτογνωσίας, στη διαμόρφωση της δικής τους ταυτότητας και του ρόλου τους στην κοινωνία
• αποκτήσει οριζόντιες δεξιότητες για την ενίσχυση της δυναμικής της συμμετοχικής και εποικοδομητικής λειτουργίας ομάδων, απαραίτητη για τη δημιουργία ενός συλλογικού καλλιτεχνικού προϊόντος
• βελτιώσει ή αποκτήσει ψηφιακές δεξιότητες

Οι μαθητές/τριες θα έχουν:
• αποκτήσει τεχνικές και οριζόντιες δεξιότητες που απαιτούνται για την παραγωγή οπτικοακουστικού περιεχομένου
• γίνει ενεργός παίκτης στην παραγωγή περιεχομένου πολυμέσων σε επιλεγμένα θέματα
• αποκτήσει δεξιότητες όπως ενεργή επικοινωνία, συνεργασία, δημιουργικότητα, επίλυση προβλημάτων, κριτική σκέψη και αυτοπεποίθηση
• αποκτήσει αυξημένη αυτογνωσία και αυτοπεποίθηση καθώς και ευαισθητοποίηση για το κοινωνικό τους πλαίσιο
• κατανοήσει τις δυνατότητες της οπτικοακουστικής γλώσσας ως εργαλείο για την ερμηνεία του κόσμου γύρω τους και την καλλιτεχνική έκφραση
Το εκπαιδευτικό έγγραφο θα είναι διαθέσιμο τον Μάιο του 2021.

Το εκπαιδευτικό υλικό που θα παραχθεί για το μάθημα θα είναι κυρίως μαθήματα βίντεο που θα αναπτυχθούν και θα καταγραφούν από τους φορείς-εταίρους, συνεντεύξεις με ρόλους-πρότυπα, καθώς και υλικό ανάγνωσης και εργασίες. Θα αναρτηθούν στην πλατφόρμα του έργου και θα είναι διαθέσιμα για χρήση, δωρεάν. Τα εκπαιδευτικό υλικό θα είναι διαθέσιμο διαδικτυακά μέχρι τον Φεβρουάριο 2022, οπότε θα ξεκινήσει το μικτό μάθημα.

Η διαδικτυακή πλατφόρμα CrAL θα περιλαμβάνει το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών ενοτήτων για τους εκπαιδευτές του έργου. Επίσης, θα φιλοξενήσει την κοινότητα των πρακτικών CrAL (εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές, γονείς, μέλη της τοπικής κοινότητας) και θα αναδείξει το οπτικοακουστικό περιεχόμενο (ταινίες) που θα έχουν αναπτύξει οι νέοι και οι νέες κατά τη διάρκεια της πιλοτικής δράσης. Η πρώτη έκδοση της πλατφόρμας θα είναι διαθέσιμη διαδικτυακά τον Δεκέμβριο 2021.

Οι οδηγίες πιλοτικής εφαρμογής θα περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα βήματα για την εφαρμογή της μεθοδολογίας CrAL σε τοπικό επίπεδο, με επιλεγμένους/ες εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές/τριες και νέα άτομα. Θα καθορίζουν πώς θα γίνει η επιλογή των συμμετεχόντων/ουσών, πώς θα εκπαιδευτούν οι εκπαιδευτικοί και εκπαιδευτές/τριες, πώς θα οργανωθούν τα εργαστήρια για τους νέους & τις νέες, πώς θα επιτευχθεί η εμπλοκή της τοπικής κοινότητας, ποιο θα είναι το κύριο περιεχόμενο της μεθοδολογίας και πώς θα πραγματοποιηθεί η αξιολόγηση. Τα στοιχεία θα είναι δημόσια διαθέσιμα σε οργανισμούς που ενδέχεται να ενδιαφέρονται να εφαρμόσουν τη μεθοδολογία CrAL. Οι οδηγίες πιλοτικής εφαρμογής θα είναι διαθέσιμες τον Μάρτιο 2022.

Στο πλαίσιο της συμμετοχής στο «Εργαστήριο Οπτικοακουστικής Δημιουργικής γραφής και ανάγνωσης», τα νέα άτομα θα παράξουν οπτικοακουστικό υλικό (ταινίες), που θα υποτιτλιστεί στα αγγλικά και θα προβληθεί στην πλατφόρμα CrAL. Επίσης, το υλικό θα προβληθεί σε ειδικές εκδηλώσεις σε τοπικό επίπεδο και θα αποτελεί αντικείμενο διαγωνισμών ταινιών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Οι ταινίες θα είναι διαθέσιμες από τον Μάρτιο 2023 και εφεξής.

Η εν λόγω έκθεση θα συνοψίσει και θα αξιολογήσει την εμπειρία από την υλοποίηση των «Εργαστηρίων Οπτικοακουστικής Δημιουργικής γραφής και ανάγνωσης» σε σχολεία καθώς και σε χώρους άτυπης εκπαίδευσης. Θα είναι διαθέσιμη δημόσια και θα περιέχει εμπειρίες που αντλήθηκαν από τον πειραματισμό – θα είναι διαθέσιμη τον Ιούλιο 2023.

Το έγγραφο αυτό, θα ακολουθήσει την έκθεση εκτίμησης επιπτώσεων και θα συνοψίσει την εμπειρία, με σκοπό την παροχή συστάσεων χάραξης πολιτικής, βάσει αυτής. Θα είναι διαθέσιμο τον Ιούλιο 2023.