Γνωρίζετε ποια είναι η διαφορά
ανάμεσα στο να κοιτάτε την πραγματικότητα
και το να βλέπετε την πραγματικότητα;
Το να βλέπετε πέρα από τις εικόνες και να
συζητάτε για τις συγκρούσεις που αντιπροσωπεύουν
είναι το πρώτο βήμα για τη δημιουργία της ιστορίας σας.
Κάθε εικόνα αντιπροσωπεύει μια άποψη και
μετατρέπει την πραγματικότητα σε μια αφήγηση.
Η έκφραση μέσω κινούμενων εικόνων βοηθά
στην ανάπτυξη μιας βαθύτερης κοινωνικής
κατανόησης και στην ανακάλυψη της
ταυτότητας κάθε ατόμου.
Previous slide
Next slide

Στόχος

Στόχος του έργου είναι η ενίσχυση της κριτικής σκέψης και του γραμματισμού στα οπτικοακουστικά μέσα των νέων ηλικίας 14-19 ετών, των γονέων και των εκπαιδευτικών. Αυτό θα προσφέρει στους νέους και τις νέες τα εργαλεία, τις δεξιότητες και τη γνώση που χρειάζονται για να κατανοήσουν τον κόσμο στον οποίο ζουν, θα αναπτύξει την κριτική τους σκέψη και την υπεύθυνότητά τους και θα βοηθήσει να συνειδητοποιήσουν τη δύναμη της φωνής τους. Το έργο θα εφαρμόσει και θα επεκτείνει την ιταλική καλή πρακτική με τίτλο «Οπτικοακουστική Δημιουργική γραφή και ανάγνωση», μία προσέγγιση η οποία προωθεί την εκπαίδευση στις θεματικές της κριτικής σκέψης, της δημιουργηκότητας, του ψηφιακού εγγραμματισμού και του διαπολιτισμιλκού διαλόγου, σε πέντε διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα και πλαίσια: στην Κροατία, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Λιθουανία και την Ισπανία.
Στην πρώτη φάση του έργου, οι φορείς-εταίροι θα προσαρμόσουν την καλή πρακτική «Οπτικοακουστική Δημιουργική γραφή και ανάγνωση» στα δικά τους εκπαιδευτικά πλαίσια και θα σχεδιάσουν το μοντέλο για τη διαμόρφωση «Εργαστηρίων Οπτικοακουστικής Δημιουργικής Γραφής και Ανάγνωσης».
Στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθεί η εκπαίδευση εκπαιδευτών (εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών μη τυπικής εκπ/σης) ώστε να εφαρμόσουν τα «Εργαστήρια Οπτικοακουστικής Δημιουργικής Γραφής και Ανάγνωσης». Αυτό θα επιτευχθεί μέσω ενός μικτού μαθήματος το οποίο αποτελείται από 10 ενότητες, που καλύπτουν τεχνικές, ψηφιακές και δημιουργικές δεξιότητες.
Τέλος, οι εκπαιδευμένοι/νες εκπαιδευτές/τριες και εκπαιδευτικοί θα διαμορφώσουν «Οπτικοακουστικά εργαστήρια Δημιουργικής Γραφής και Ανάγνωσης» και θα συνεργαστούν με τους/τις μαθητές/τριές τους. Οι μαθητές/τριες θα δημιουργήσουν δικές τους ταινίες για επιλεγμένα θέματα, όπως η μετανάστευση, η ανοχή προς τους άλλους καθώς και για άλλα θέματα που είναι ενδιαφέροντα για τους/τις ίδιους/ες και σημαντικά για την σύγχρονη κοινωνία

Συνεργάτες του έργου

Το έργο CrAL- Εργαστήριο Οπτικοακουστικής Δημιουργικής γραφής και ανάγνωσης, για την προώθηση της κριτικής σκέψης και του γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας, περιλαμβάνει επτά εταίρους από έξι χώρες (Βέλγιο, Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα, Κροατία και Λιθουανία) με συμπληρωματική τεχνογνωσία στην έρευνα, την εκπαίδευση και την κατάρτιση καθώς και τη συνεργασία-δικτύωση.

Platform

The CrAL platform will host the online training course for teachers and trainers. It will also have a dedicated space where the audiovisual materials produced by the students will be showcased, and will support the establishment of the community of practice. The first version of the platform is expected in December 2021.

Τελευταίες ειδήσεις και ιστολόγια